Služby

Správa nemovitostí


 • Uzavření smluv na dodávky služeb
  • společné el.energie, vody domovního odpadu, tepla, TUV apod.
  • zajištění nepřetržité havarijní služby,
  • zajištění drobných oprav a údržby spravované nemovitosti.
 • Ke každému subjektu vedeme přehlednou účetní evidenci příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem.
 • Kontrolujeme včasné placení úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů.
 • V případě neplacení informujeme zástupce sdružení nebo vlastníky, upomínáme dlužníky
 • zajišťujeme vedení účetnictví dle zák.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to pro více jak 300 soukromých nemovitostí.
 • spolupracujeme s daňovými poradci a účetním auditorem
 • vedeme jednoduché i podvojné účetnictví
 • ke každému objektu dle uzavřené příkazní smlouvy provádíme roční výučtování zálohových plateb za služby, teplo a TUV na jednotlivé vlastníky dle platných vyhlášek a zákonů
 • každý měsíc Vám připravíme přehled o přijatých platbách a úhradách
 • na konci každého kalendářního roku Vám zpracujeme přehled i o konečném stavu Vašeho konta s rozdělením zůstatku na čistý fond oprav a čisté zálohové služby

Další služby nad rámec uzavřené příkazní smlouvy:
1.) v oblasti stavebně technické:

 •     stanovení rozsahu zakázek dle požadavků vlastníka nemovitostí
 •     zadání zakázky
 •     vypracování zadávací dokumentace dle podmínek vlastníka
 •     obeslání výzvy uchazečům a vybraným firmám
 •     přijimání nabídek ve stanoveném termínu
 •     otevírání obálek za účasti zástupců vlastníků nemovitosti
 •     vyhodnocení nabídek za účasti vlastníků
 •     vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 •     hodnocení stavu nemovitosti, návrhy na opravy
 •     rekonstrukce včetně rozpočtů
 •     příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 •     kontrola plnění povinností vyplývajících ze smlouvy
 •     zajištění stavebního dozoru

2.) v oblasti právní ve spolupráci s advokátní kanceláří:

 • příprava podkladů veškeré dokumentace pro vedení právních sporů
 • zajištění pojistných smluv ke spravované nemovitosti
 • uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor s osobami určenými vlastníkem
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmů bytů či nebytových prostor v případě neplnění smlouvy vyplývající ze zákona

Založení právnické osoby
1.) Společenství vlastníků

 • zajistíme pro Vás veškeré potřebné úkony k registraci právnické osoby
 • zpracování a předložení stanov společenství ,které je nutné s vlastníky projednat a případně doplnit
 • zajištění dokladů týkajících se vzniku společenství viz. zákon č. 89/2012 Sb. §1158 - §1222
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • příprava pozvánek pro konání ustavující schůze
 • zajištění účasti notáře
 • příprava zápisu z ustavující schůze
 • zajištění přidělení identifikačního čísla pro SVJ
 • příprava návrhu na vklad do registru společenství u příslušného obchodního soudu
 • příprava podpisových vzorů pro statutární zástupce SVJ
 • zajištění výpisu z příslušného obchodního soudu po zaregistrování SVJ
 • pomoc při uzavírání všech potřebných smluvních vztahů pro SVJ

2.) Založení bytového družstva

 • zajištění stanov jejich zpracování a předložení budoucím družstevníkům
 • příprava přihlášek za člena družstva
 • pozvánka na ustavující schůzi družstva
 • presenční listina
 • potvrzení o zaplacení zálohy na náklady spojené se založením právnické osoby
 • evidenční listina – potvrzení o zaplacení nákladů ( pro správce vkladu)
 • vzor prohlášení pro správce vkladu
 • potvrzení o převzetí základního členského vkladu
 • evidenční listina-potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ( pro správce vkladu)
 • scénář na ustavující schůzi
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku
 • čestné prohlášení pro zvolené představenstvo družstva
 • podpisové vzory pro zvolené představenstvo družstva

3.) Likvidace bytového družstva při transformaci bytových jednotek do osobního vlastnictví

Likvidace družstva je úkon, pro který se obvykle bytové družstvo rozhodne poté, kdy převedlo jednotky v domě do vlastnictví svých členů a vzniklo tak společenství vlastníků.Tento krok je zcela logický , neboť existence družstva při současné existenci společenství vlastníků je nehospodárná a naprosto zbytečná.V případě převodů majetku z majetku družstva na jednotlivé členy družstva nezůstane družstvu žádný majetek v takovém případě je družstvo nuceno vyhlásit svou likvidaci. Není zde možné vysvětlit stručně veškeré důvody , stejně jako veškeré úkony , které musí být v průběhu likvidace učiněny.likvidace se ale řídí ustanovením č.89/2012 Sb. §187 - §209. Likvidace družstva je velmi zdlouhavý proces a a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu jak 9 měsíců.,což klade na likvidátora značné nároky.